موفقیت فردی و ثروت

در باره ما

به لطف خداوند متعال توانستم در سال های اخیر با آموزه های استاد خودم جناب آقای دکتر عباس منش در زندگی خودم تغییراتی حاصل کنم که مرا هم در موفقیت مالی و کسب در آمد و ثروت همچنین در زمینه روابط  بسیار قوی و آرامش من را بیشتر و بیشتر کرد لذا ایده ایجاد این سایت پس از چند سال تمرین بر روی باورهای خودم من را به ایجاد این سایت نزدیک کرد امیدوارم بتوانم با ایجاد مطالب دارای  فرکانس مثبت نظر شما عزیزان را به خواسته های خودتان در جهانی که خداوند بی نهایت نعمت و ثروت قرارداده نزدیک تر کنم .